titlebar
titlebar
Regulamin Przystąpienia Do Egocentrum

                                                §1

      Regulamin określa ogólne zasady współpracy Net-Serwis Sp. z o.o. z firmami i klientami wortalu Egocentrum, na rzecz których świadczone są przez Net-Serwis Sp. z o.o. usługi związane z umieszczaniem firm w Egowyszukiwarce i udostępnianiem powierzchni reklamowej wortalu Egocentrum.

                                                §2

      Informacje zamieszczane w Egowyszukiwarce są uprzednio sprawdzane, lecz w przypadku zmiany danych danej firmy w trakcie trwania umowy dana firma jest zobowiązana dostarczyć wszelkie możliwe informacje dotyczące zmiany w możliwie jak najkrótszym terminie. W przeciwnym wypadku Net-serwis Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnych informacji zamieszczonych w Egocentrum.

                                                §3

      Net-Serwis Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmówienia umieszczania niektórych informacji czy firm w serwisie bez podania przyczyny. Net-Serwis Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez firmę w związku z odmową umieszczenia niektórych informacji w serwisie.

                                                §4

      Net-Serwis Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone w Egocentrum, gdyż pochodzą one od firm korzystających z wortalu. Net-Serwis Sp. z o.o. wyłącza wszystkie prawa gwarancyjne w stosunku do tych informacji i nie odpowiada za żadnego rodzaju straty powstałe w następstwie opublikowania w wortalu Egocentrum informacji każdego rodzaju, o ile informacje te zostały opublikowane zgodnie z dokonanym zamówieniem. Net-Serwis Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania się do porad, artykułów i informacji każdego rodzaju opublikowanych w wortalu.

                                                §5

      Net-Serwis Sp. z o.o. nie będzie przekazywał informacji o korzystających z serwisu na zewnątrz. Klienci sami decydują, jakie informacje o nich będą opublikowane w serwisie i tylko te będą dostępne dla odwiedzających. Celem Egocentrum jest dostarczenie Klientom informacji maksymalnie użytecznej dla odwiedzających.

                                                §6

      Zgłoszenie się do Egocentrum w celu umieszczenia informacji o swojej firmie wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać dane dotyczące zgłaszającego się i umożliwiające skontaktowanie się z nim. Informacje podane w formularzach są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Net-Serwis Sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych. Serwis umieszczony jest na serwerach własnych firmy Net-Serwis Sp. z o.o. w Warszawie.

                                                §7

      Egocentrum jest serwisem, w którym zgłaszane przez jego Klientów dane są publicznie dostępne. Publikowanie danych następuje po weryfikacji i autoryzacji przez Net-Serwis Sp. z o.o.. Klient sam decyduje jak będzie autoryzował przesyłane do Egocentrum informacje.

                                                §8

      W wortalu Egocentrum nie mogą być umieszczane żadne informacje, zdjęcia godzące w dobre obyczaje, niezgodne z obowiązującym w Polsce i w kraju pochodzenia prawem.
      Firma umieszczająca w serwisie tego rodzaju materiały będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Net-Serwis Sp. z o.o. odszkodowania za szkodę poniesioną przez Net-Serwis Sp. z o.o. w następstwie zamieszczenia przez nią tych materiałów.

                                                §9

      W przypadku niezastosowania się do regulaminu Egocentrum, Net-Serwis Sp. z o.o. po jednokrotnym ostrzeżeniu o łamaniu regulaminu ma prawo zerwać umowę z klientem w trybie natychmiastowym bez zwrotu wpłaconego abonamentu i kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

                                                §10

      Umowę z firmą lub klientem uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez składającego zamówienie pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Net-Serwis Sp. z o.o. na wykonanie usług wraz z warunkami umowy i fakturą. ANTYTERROR-SYSTEM

 Paralotnia

 Kajak-Polo

 Pielęgnacja skóry ...

 Sport samochodowy

 Wing Tsun system

 Liposukcja

 Liposukcja

 Operacja plastyczn...

 Operacja plastyczn...

 Operacje plastyczn...

 Operacje plastyczn...

 Przed operacją pla...

 Przed operacją pla...

 Powiększanie piersi

 Powiększanie piersi

 Implanty piersi

 Implanty piersi

 Odmładzanie twarzy...

 Nikotynowa Terapia...